Kiểm tra tính liêm chính

Các kiểm tra này rất quan trọng nhằm ngăn chặn tổ chức của bạn tuyển dụng các ứng viên không phù hợp với giá trị tổ chức. Kiểm tra giám đốc, kiểm tra xử phạt nhóm, kiểm tra PEP (Người tiếp xúc chính trị), kiểm tra phương tiện truyền thông bất lợi, cũng như kiểm tra tố tụng dân sự và kiểm tra hình sự.

Việc thăm dò trên phương tiện truyền thông được tiến hành để có được thông tin về ứng cử viên dựa trên các nguồn báo chí báo, tạp chí và các nguồn internet, để xác định xem có bất kỳ thông tin bất lợi nào về ứng cử viên được công bố hay không.

Kiểm tra này để xác thực các tài liệu tham khảo ứng cử viên và để thực hiện các yêu cầu về uy tín/ hiệu suất của họ từ những người cho ý kiến tham khảo.

Việc kiểm tra này nhằm xác định các khoảng thời gian không được tính giữa thời gian tốt nghiệp và làm việc của anh/ cô ấy hoặc để phân tích những khoảng thời gian trống trong lịch sử việc làm của đối tượng.

Các nhân viên sàng lọc của chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn trực tiếp với các ứng cử viên. Ngoài ra các đại lý của chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả các tài liệu sẵn có và nhận được đơn đồng ý có chữ ký của ứng viên.

Kiểm tra này được thực hiện để xác định sự tham gia của các cá nhân trong vấn đề khủng bố, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát thông qua hàng trăm danh sách theo dõi toàn cầu.

Việc thăm dò này nhằm xác định xem ứng cử viên có liên quan đến bất kỳ vụ kiện dân sự nào không.

Việc kiểm tra được tiến hành để xác định xem ứng viên có liên quan đến bất kỳ vụ kiện hình sự nào không.

Việc này được tiến hành tại đồn cảnh sát địa phương nhằm xác thực bản lý lịch tư pháp của ứng viên.

Việc kiểm tra được tiến hành để đảm bảo ứng cử viên không bị cấm rời khỏi đất nước.

Kiểm tra này bao gồm kiểm tra chéo các chi tiết cá nhân của ứng cử viên cho các cơ quan chức năng tương ứng để xác định xem ứng cử viên có được cấp bất kỳ lệnh triệu tập nào không.

Việc xác minh này tập trung vào việc khôi phục bất kỳ thông tin nào về ứng viên dựa trên Tòa án Luật Lao động.

Việc tìm kiếm này được tiến hành để xác định xem một cá nhân đã hoặc đang được giao một chức danh quan trọng của công chúng, vì những cá nhân này thường có nguy cơ cao hơn liên quan đến hối lộ và tham nhũng do vị trí của họ và ảnh hưởng mà họ có thể nắm giữ.

Thăm dò phương tiện truyền thông

Việc thăm dò trên phương tiện truyền thông được tiến hành để có được thông tin về ứng cử viên dựa trên các nguồn báo chí báo, tạp chí và các nguồn internet, để xác định xem có bất kỳ thông tin bất lợi nào về ứng cử viên được công bố hay không.

Kiểm tra uy tín công việc

Kiểm tra này để xác thực các tài liệu tham khảo ứng cử viên và để thực hiện các yêu cầu về uy tín/ hiệu suất của họ từ những người cho ý kiến tham khảo.

Phân tích khoảng cách

Việc kiểm tra này nhằm xác định các khoảng thời gian không được tính giữa thời gian tốt nghiệp và làm việc của anh/ cô ấy hoặc để phân tích những khoảng thời gian trống trong lịch sử việc làm của đối tượng.

Phỏng vấn tính liêm chính

Các nhân viên sàng lọc của chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn trực tiếp với các ứng cử viên. Ngoài ra các đại lý của chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả các tài liệu sẵn có và nhận được đơn đồng ý có chữ ký của ứng viên.

Danh sách xử phạt toàn cầu

Kiểm tra này được thực hiện để xác định sự tham gia của các cá nhân trong vấn đề khủng bố, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát thông qua hàng trăm danh sách theo dõi toàn cầu.

Kiểm tra tố tụng dân sự

Việc thăm dò này nhằm xác định xem ứng cử viên có liên quan đến bất kỳ vụ kiện dân sự nào không.

Kiểm tra hình sự

Việc kiểm tra được tiến hành để xác định xem ứng viên có liên quan đến bất kỳ vụ kiện hình sự nào không.

Kiểm tra của cảnh sát

Việc này được tiến hành tại đồn cảnh sát địa phương nhằm xác thực bản lý lịch tư pháp của ứng viên.

Danh sách đen du lịch

Việc kiểm tra được tiến hành để đảm bảo ứng cử viên không bị cấm rời khỏi đất nước.

Hồ sơ vi phạm lái xe

Kiểm tra này bao gồm kiểm tra chéo các chi tiết cá nhân của ứng cử viên cho các cơ quan chức năng tương ứng để xác định xem ứng cử viên có được cấp bất kỳ lệnh triệu tập nào không.

Kiểm tra tòa án công nghiệp

Việc xác minh này tập trung vào việc khôi phục bất kỳ thông tin nào về ứng viên dựa trên Tòa án Luật Lao động.

Kiểm tra PEP

Việc tìm kiếm này được tiến hành để xác định xem một cá nhân đã hoặc đang được giao một chức danh quan trọng của công chúng, vì những cá nhân này thường có nguy cơ cao hơn liên quan đến hối lộ và tham nhũng do vị trí của họ và ảnh hưởng mà họ có thể nắm giữ.

Vùng phủ sóng

Nhập bên dưới để xem quốc gia nào có sẵn dịch vụ

Các dịch vụ khác


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *