Kiểm tra nhận dạng

Kiểm tra nhận dạng giúp bạn đảm bảo rằng người mà bạn đang sàng lọc thực sự là ứng viên mà bạn sẽ nhận vào. Kiểm tra này bao gồm xác minh thông tin cá nhân cơ bản của ứng viên như tên, ngày sinh và địa chỉ cư trú.

Danh tính của một ứng cử viên sẽ được xác minh thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Văn phòng đăng ký dân sự

Kiểm tra này được tiến hành để xác minh tài liệu du lịch của ứng cử viên có được cấp bởi ban chính quyền tương ứng của họ.

Việc kiểm tra địa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý của chúng tôi nếu cá nhân đó sống trong khu vực của chúng tôi. Báo cáo của việc kiểm tra này có bao gồm hình ảnh.

Thăm dò này nhằm xác định tiềm năng của một cá nhân trong các công ty tư nhân với tư cách là giám đốc hoặc cổ đông.

Kiểm tra Nhân thân quốc gia

Danh tính của một ứng cử viên sẽ được xác minh thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Văn phòng đăng ký dân sự

Kiểm tra hộ chiếu

Kiểm tra này được tiến hành để xác minh tài liệu du lịch của ứng cử viên có được cấp bởi ban chính quyền tương ứng của họ.

Kiểm tra địa chỉ

Việc kiểm tra địa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý của chúng tôi nếu cá nhân đó sống trong khu vực của chúng tôi. Báo cáo của việc kiểm tra này có bao gồm hình ảnh.

Kiểm tra tiềm năng giám đốc

Thăm dò này nhằm xác định tiềm năng của một cá nhân trong các công ty tư nhân với tư cách là giám đốc hoặc cổ đông.

Vùng phủ sóng

Nhập bên dưới để xem quốc gia nào có sẵn dịch vụ

Các dịch vụ khác


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *