Kiểm tra thông tin xác thực

Kiểm tra thông tin xác thực đóng vai trò là phương thức xác minh các khiếu nại thông tin xác thực, bao gồm kiểm tra trình độ giáo dục và kiểm tra trình độ chuyên môn. Kiểm tra thông tin xác thực cho phép bạn tuân thủ các quy định trong khi vẫn bảo vệ tổ chức của bạn khỏi những cá nhân không trung thực.

Kiểm tra này nhằm xác minh ứng viên đã thực sự học và tốt nghiệp cũng như bằng tốt nghiệp là chính thống. Việc kiểm tra bổ sung có thể được tiến hành trên tính xác thực của bảng điểm.

Các thông tin được kiểm tra liên quan đến vị trí ứng cử viên, ngày làm và lý do rời khỏi vị trí trong quá khứ. Đối với việc làm hiện tại, việc xác minh sẽ được tiến hành kín đáo.

Kiểm tra này được tiến hành để xác minh nếu các chứng chỉ nghề nghiệp là xác thực.

Giấy phép lái xe của ứng cử viên sẽ được xác minh để xem tài liệu có xác thực hay không.

Kiểm tra này bao gồm việc thông qua một danh sách các tài liệu thể hiện rằng cá nhân được phép làm việc.

Kiểm tra này bao gồm việc thông qua một danh sách các tài liệu chứng minh quyền của một cá nhân được sinh sống ở nơi khác ngoài quốc gia gốc của họ.

Kiểm tra giáo dục

Kiểm tra này nhằm xác minh ứng viên đã thực sự học và tốt nghiệp cũng như bằng tốt nghiệp là chính thống. Việc kiểm tra bổ sung có thể được tiến hành trên tính xác thực của bảng điểm.

Kiểm tra việc làm

Các thông tin được kiểm tra liên quan đến vị trí ứng cử viên, ngày làm và lý do rời khỏi vị trí trong quá khứ. Đối với việc làm hiện tại, việc xác minh sẽ được tiến hành kín đáo.

Kiểm tra chứng chỉ nghề nghiệp

Kiểm tra này được tiến hành để xác minh nếu các chứng chỉ nghề nghiệp là xác thực.

Kiểm tra giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe của ứng cử viên sẽ được xác minh để xem tài liệu có xác thực hay không.

Quyền làm việc

Kiểm tra này bao gồm việc thông qua một danh sách các tài liệu thể hiện rằng cá nhân được phép làm việc.

Quyền được ở lại

Kiểm tra này bao gồm việc thông qua một danh sách các tài liệu chứng minh quyền của một cá nhân được sinh sống ở nơi khác ngoài quốc gia gốc của họ.

Vùng phủ sóng

Nhập bên dưới để xem quốc gia nào có sẵn dịch vụ

Các dịch vụ khác


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *